Nawigacja

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ

Pomoc psycholog.-pedagog.

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ

 

       Załącznik do zarządzenia

   Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3

im. M. Skłodowskiej- Curie w Lesznie

        nr 03/12 z dnia 26.03.2012 r.

 

Procedury udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W LESZNIE

 

Na podstawie :

 

- Rozporządzenia Ministra Edukacji narodowej z dnia 17 listopada 2010 w sprawie zasad

udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych

przedszkolach, szkołach i placówkach

- art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

 

§ 1

1. Szkoła udziela i organizuje uczniom uczęszczającym do niej, ich rodzicom oraz

    nauczycielom pomoc psychologiczno-pedagogiczną na zasadach określonych w

    rozporządzeniu.

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na

rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych           

ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności:

            1) z niepełnosprawności;

2) z niedostosowania społecznego;

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

4) ze szczególnych uzdolnień;

5) ze specyficznych trudności w uczeniu się;

6) z zaburzeń komunikacji językowej;

7) z choroby przewlekłej;

8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

9) z niepowodzeń edukacyjnych;

10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny,

            sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi;

            11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą

środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

 

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole polega na wspieraniu rodziców

    i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz

    rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy

    psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.

 

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne

    i nieodpłatne.

§ 2

1.Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły.

 

2. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele,

   wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści wykonujący w szkole zadania

   z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy

   i doradcy zawodowi.

 

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

1) rodzicami uczniów;

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;

3) placówkami doskonalenia nauczycieli;

4) innymi szkołami i placówkami;

5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz

rodziny, dzieci i młodzieży.

 

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy:

6) ucznia;

7) rodziców ucznia;

8) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzącego

zajęcia z uczniem;

9) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;

10)asystenta edukacji romskiej;

11)pomocy nauczyciela.

 

§ 3

 

1. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniom w formie:

1) klas terapeutycznych;

2) zajęć rozwijających uzdolnienia;

3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;

4) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, socjoterapeutycznych oraz

innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

5) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem

kształcenia i kariery zawodowej

6) porad i konsultacji.

 

2. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom, nauczycielom

    w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

 

§ 4.

 

1. Klasy terapeutyczne organizuje się dla uczniów wykazujących jednorodne lub sprzężone

    zaburzenia, wymagających dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich

    specyficznych potrzeb edukacyjnych oraz długotrwałej pomocy specjalistycznej.

    Liczba uczniów w klasie terapeutycznej wynosi do 15.

 

 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz

    prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy.

    Liczba uczestników zajęć wynosi do 8.

 

3. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności w            

 nauce,w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy

    programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego.

    Liczba uczestników zajęć wynosi do 8.

 

4. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i

   odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

   Liczba uczestników zajęć wynosi do 5.

5. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują

   zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę.

   Liczba uczestników zajęć wynosi do 4.

6. Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się

   dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne.

   Liczba uczestników zajęć wynosi do 10.

 

§ 5.

 

1. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45

    minut, a godzina zajęć specjalistycznych – 60 minut.

2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć specjalistycznych w           

czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć.

3. Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia

   specjalistyczne prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie            

dla rodzaju prowadzonych zajęć.

4. Nauka ucznia w klasie terapeutycznej oraz udział ucznia w zajęciach dydaktyczno

-   wyrównawczych i zajęciach specjalistycznych trwa do czasu zlikwidowania opóźnień w

  uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia

  ogólnego dla danego etapu edukacyjnego lub złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń

  stanowiących powód objęcia ucznia daną formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

§ 6.

 

1. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia

    i kariery zawodowej organizuje się w celu wspomagania uczniów gimnazjum w

    podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, przy wykorzystaniu aktywnych metod

    pracy. Zajęcia prowadzą nauczyciele, wychowawcy klas i specjaliści.

 

§ 7.

 

1. Porady i konsultacje dla uczniów oraz porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla

    rodziców uczniów i nauczycieli prowadzą nauczyciele, wychowawcy klas i specjaliści.

 

2. Nauczyciele, oraz specjaliści w szkole prowadzą działania pedagogiczne mające na celu:

    -rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości

    psychofizycznych uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, oraz

    zaplanowanie sposobów ich zaspokojenia

  - rozpoznanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, w tym uczniów szczególnie

   uzdolnionych, oraz zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań

   i uzdolnień uczniów.

 

3. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne

   wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel, wychowawca grupy

   wychowawczej lub specjalista informuje o tym niezwłocznie dyrektora przedszkola, szkoły

   lub placówki.

§ 8.

 

1. Planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi

   w szkole jest zadaniem zespołu składającego się z nauczycieli, oraz specjalistów,

   prowadzących zajęcia z uczniem, zwanego „zespołem”.

 

2. Zespół tworzy dyrektor szkoły:

1) dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej,

w tym poradni specjalistycznej – niezwłocznie po otrzymaniu

orzeczenia lub opinii;

2) dla ucznia, który nie posiada orzeczenia lub opinii – niezwłocznie po przekazaniu

przez nauczyciela, lub specjalistę informacji o potrzebie objęcia ucznia pomocą

psychologiczno-pedagogiczną.

 

3. Dyrektor szkoły powołuje zespół i wyznacza osobę koordynującą pracę zespołu.

    Koordynatorem każdego zespołu jest wychowawca danej klasy, a w jego skład wchodzą

    nauczyciele uczący danego ucznia- załącznik nr 1 i nr 2.

 

4. Do zadań zespołu należy:

1) ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi

na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia;

2) określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy

psychologiczno-pedagogicznej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, a w

przypadku ucznia posiadającego orzeczenie lub opinię – także z uwzględnieniem

zaleceń zawartych w orzeczeniu lub opinii;

3) zaplanowanie działań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i sposobu ich

realizacji – w przypadku ucznia gimnazjum.

 

5. Dyrektor szkoły na podstawie zaleceń zespołu ustala dla ucznia formy, sposoby i okres

    udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym

    poszczególne formy pomocy będą realizowane. Wymiar godzin zajęć ustala się

    z uwzględnieniem godzin do dyspozycji dyrektora szkoły.

 

6. O ustalonych dla ucznia formach, sposobach i okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

   oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą

   realizowane, dyrektor szkoły niezwłocznie informuje na piśmie rodziców ucznia/prawnych

   opiekunów ucznia- załącznik nr 3

 

7. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustalone

przez dyrektora szkoły formy, sposoby i okres udzielania pomocy     psychologiczno-  pedagogicznej

oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą

realizowane, są uwzględniane w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym,

opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania

kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz

niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub

integracyjnych albo przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania

i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w

specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach.

 

8. Zespół, na podstawie ustalonych przez dyrektora szkoły form, sposobów i okresu        

udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiaru godzin, w którym

   poszczególne formy pomocy będą realizowane, opracowuje dla ucznia, z wyjątkiem ucznia

   posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, plan działań wspierających

   zawierający:

1) cele do osiągnięcia w zakresie, w którym uczeń wymaga pomocy psychologicznopedagogicznej;

2) działania realizowane z uczniem w ramach poszczególnych form i sposobów

udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

3) metody pracy z uczniem;

4) zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania

do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości

psychofizycznych ucznia, o którym mowa w przepisach w sprawie warunków i

sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz

przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych;

5) działania wspierające rodziców ucznia;

6) w zależności od potrzeb, zakres współdziałania z poradniami psychologicznopedagogicznymi,

w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi

oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

 

9. Zespoły utworzone dla uczniów mających jednorodne indywidualne potrzeby rozwojowe i                    

edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne mogą opracować wspólny plan działań        

wspierających dla tych uczniów.

10. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zespół,          

na podstawie ustalonych przez dyrektora szkoły form, sposobów i okresu udzielania uczniowi

      pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiaru godzin, w którym poszczególne         

 formy pomocy będą realizowane, określa działania wspierające rodziców ucznia oraz, w     

zależności od potrzeb, zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi,

w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami

pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.    

Ustalenia zespołu są uwzględniane w indywidualnym programie edukacyjnoterapeutycznym,

opracowanym dla ucznia.

 

11. Zespół dokonuje oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej

     uczniowi, w tym efektywności realizowanych zajęć, dotyczącej:

1) danej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej – po zakończeniu jej udzielania;

2) pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielonej w danym roku szkolnym – przed

opracowaniem arkusza organizacji szkoły na kolejny rok szkolny.

 

12. Na wniosek rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia, a także na wniosek nauczyciela

      prowadzącego zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze lub zajęcia specjalistyczne, a w

      przypadku klasy terapeutycznej – na wniosek wychowawcy klasy, zespół dokonuje oceny

     efektywności tych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej przed upływem       

 ustalonego przez dyrektora szkoły okresu udzielania danej formy pomocy.

 

13. Dokonując oceny zespół określa wnioski i zalecenia dotyczące dalszej pracy z uczniem, w

      tym zalecane formy, sposoby i okresy udzielania uczniowi dalszej pomocy                                     

psychologicznopedagogicznej.

 

14. Na podstawie oceny dyrektor szkoły decyduje o wcześniejszym zakończeniu udzielania

     uczniowi danej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

15. Zespół podejmuje działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych.

 

16. Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb, minimum trzy razy w ciągu roku

szkolnego.

 

17. Spotkania zespołu zwołuje osoba koordynująca pracę zespołu.

 

18. Rodzice ucznia mogą uczestniczyć w spotkaniach zespołu.

 

19. O terminie spotkania zespołu dyrektor szkoły informuje rodziców ucznia - załącznik nr 4

 

20. W spotkaniach zespołu mogą także uczestniczyć:

1) na wniosek dyrektora szkoły – przedstawiciel poradni psychologiczno- pedagogicznej,w tym poradni specjalistycznej;

2) na wniosek rodzica ucznia – inne osoby, w szczególności lekarz, psycholog,

pedagog, logopeda lub inny specjalista.

 

21. Osoby biorące udział w spotkaniu zespołu są obowiązane do nieujawniania spraw

      poruszanych na spotkaniu zespołu.

 

22. Zespół zakłada i prowadzi kartę indywidualnych potrzeb ucznia. Karty nie zakłada się dla

      ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

23. Karta zawiera:

1) imię (imiona) i nazwisko ucznia;

2) nazwę szkoły oraz oznaczenie grupy lub oddziału, do którego uczeń uczęszcza;

3) informację dotyczącą:

a. orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego

przygotowania przedszkolnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego

nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni

specjalistycznej – z podaniem numeru i daty wydania orzeczenia lub opinii,

b. potrzeby objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną

stwierdzonej w wyniku przeprowadzonych działań pedagogicznych

4) zakres, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne

potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne;

5) zalecane przez zespół formy, sposoby i okresy udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej;

6) ustalone przez dyrektora przedszkola lub szkoły formy, sposoby i okresy udzielania

pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne

formy pomocy będą realizowane;

7) ocenę efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

8) terminy spotkań zespołu;

9) podpisy osób biorących udział w poszczególnych spotkaniach zespołu.

 

24. Informację o formach, sposobach i okresie udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej

oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy  będą realizowane,

wpisuje do karty dyrektor szkoły oraz umieszcza datę i podpis.

 

25. Po każdym spotkaniu zespołu kartę przedstawia się dyrektorowi szkoły.

 

26. Kartę dołącza się do indywidualnej teczki ucznia objętego pomocą    psychologicznopedagogiczną

wraz z dokumentacją badań i czynności uzupełniających    prowadzoną przez pedagoga szkolnego.

 

27. Po ukończeniu przez ucznia szkoły oraz w przypadku przejścia ucznia do innej szkoły

      rodzice ucznia albo pełnoletni uczeń otrzymują oryginał karty. W dokumentacji pozostaje

      kopia karty.

 

28. Za zgodą rodziców ucznia dyrektor szkoły, do której uczeń uczęszczał, przekazuje kopię

karty do szkoły do której uczeń został przyjęty - załącznik nr 5

 

§ 9.

 

1. Do zadań pedagoga w szkole należy ponadto:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów,

w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych,

a także wspieranie mocnych stron uczniów;

2) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom

zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w

środowisku szkolnym i pozaszkolnym poszczególnych uczniów;

3) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej oraz we współpracy z  wychowawcami klas

realizacja zadań z zakresu doradztwa edukacyjnozawodowego:

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania poszczególnych uczniów na

informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery

zawodowej;

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych

właściwych dla danego poziomu kształcenia;

3) prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i

podjęcia roli zawodowej;

4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę;

5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w

zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego.

 

§ 10.

 

1. Procedury udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej wchodzą w

życie z dniem ogłoszenia.

 

 

 

UDZIELANIE POMOCY - ALGORYTM DZIAŁAŃ

 

Stwierdzenie, że uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

Przekazanie informacji dyrektorowi placówki.

 

Dyrektor tworzy Zespół składający się z nauczycieli i specjalistów prowadzących z uczniem zajęcia i wyznacza osobę koordynującą jego pracę.

 

Zespół zakłada Kartę Indywidualnych Potrzeb Ucznia i określa zakres, w którym uczeń potrzebuje pomocy oraz zalecane formy, sposoby i okres jej udzielania.

 

Na podstawie zaleceń zespołu, dyrektor ustala dla ucznia formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz informuje rodziców ucznia.

 

Na podstawie ustaleń dyrektora Zespół opracowuje dla ucznia plan działań wspierających.

 

Gdy uczeń posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zespół : dokonuje

wielospecjalistycznej oceny poziomu jego funkcjonowania, opracowuje Indywidualny program Edukacyjno-Terapeutyczny uwzględniający zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, nie rzadziej niż raz w roku szkolnym dokonuje oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w miarę potrzeb dokonuje modyfikacji programu.

Zespół dokonuje oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowiw danym roku - do 31 marca.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

do Procedury udzielania

pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

..........................................                                                    …………….……………………….

(pieczęć szkoły)                                                                            (miejscowość, data)

 

ZARZĄDZENIE NR …..

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. M. Skłodowskiej- Curie w Lesznie

z dnia …………………….

 

W SPRAWIE UTWORZENIA ZESPOŁU DO PLANOWANIA

I KOORDYNOWANIA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO –

PEDAGOGICZNEJ

 

Podstawa prawna: § 19 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17listopada 2010 r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczo-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (DzU 2010 nr 228, poz. 1487).

 

§ 1

Powołuję zespół planujący  i koordynujący udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

dla …………………………………………………………………………………,

(imię i nazwisko ucznia, klasa)

 

która/y ze względu na potrzeby rozwojowe wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

 

W skład zespołu wchodzą:

 

 

Lp.

 

Imię i Nazwisko

Funkcja

1.

 

Koordynator prac zespołu

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

 

                                                                       § 2

 

Zespół powołuję na czas od ……………………………. do …………………………….

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życiu z dniem ogłoszenia.

 

………………………………………..

(Podpis dyrektora

Załącznik nr 2

do Procedury udzielania

pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

 

..........................................                                                    …………….……………………….

(pieczęć szkoły)                                                                            (miejscowość, data)

 

ZARZĄDZENIE NR …..

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. M. Skłodowskiej- Curie w Lesznie

z dnia …………………….

 

W SPRAWIE UTWORZENIA ZESPOŁU DO PLANOWANIA

I KOORDYNOWANIA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO –

PEDAGOGICZNEJ

 

Podstawa prawna: § 19 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17listopada 2010 r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczo-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (DzU 2010 nr 228, poz. 1487).

 

§ 1

Powołuję zespół planujący  i koordynujący udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

dla …………………………………………………………………………………,

(imię i nazwisko ucznia, klasa)

 

posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego/orzeczenie o potrzebie

indywidualnego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego/opinię poradni

psychologiczno-pedagogicznej*

*niepotrzebne skreślić

 

W skład zespołu wchodzą:

 

Lp.

 

Imię i Nazwisko

Funkcja

1.

 

Koordynator prac zespołu

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

§ 2

 

Zespół powołuję na czas od ……………………………. do …………………………….

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życiu z dniem ogłoszenia.

 

………………………………………..

 (Podpis dyrektora

 

 

Załącznik nr 3

do Procedury udzielania

pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

 

...............................................................                   ...............................................................

(pieczęć szkoły)                                                                                 Miejscowość, data

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW UCZNIA)

 

Pan/Pani..................................................................................................

(imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna ucznia)

 

                                                           ……………………………………………………………

(adres zamieszkania)

 

Podstawa prawna: §26 ust 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r.w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (DzU 2010 nr 228, poz. 1487).

 

Niniejszym informuję, iż dla.................................................................................................

(imię i nazwisko ucznia)

 

zostały ustalone następujące formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, która

 

będzie realizowana w okresie ...............................................................................................

 

1. w wymiarze ............ godzin tygodniowo (w............................ w godzinach ........ – .....)

2. w wymiarze ............ godzin tygodniowo (w............................w godzinach ......... – .........)

3. w wymiarze ............ godzin tygodniowo (w............................w godzinach ......... – .........)

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna będzie realizowana w następujący sposób:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Procedury organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej są dostępne na stronie internetowej

szkoły: www.sp3leszno3.edupage.org.pl

 

Proszę o wyrażenie zgody na udział ucznia w wyżej wymienionych formach pomocy

psychologiczno-pedagogicznej – załącznik do niniejszego pisma, w terminie 7 dni od

otrzymania pisma.

 

 

(podpis dyrektora)

 

 

 

 

 

ZGODA RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW

 

NA UDZIAŁ DZIECKA W ZAJĘCIACH W RAMACH POMOCY

 

PSYCHOLOGICZNO –PEDAGOGICZNEJ

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka

 

……………………………………………………

 

w zajęciach organizowanych przez Szkołę Podstawową nr 3 im. M. Skłodowskiej- Curie w Lesznie w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 

Oświadczam, że zostały mi przedstawione procedury organizacji pomocy

psychologiczno-pedagogicznej oraz formy, sposoby i okres jej udzielania.

 

 

 

…………………………………

( podpis rodzica/ opiekuna prawnego)

 

 

 

Leszno, dnia ……………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4

do Procedury udzielania

pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

 

..............................................................                    . ...............................................................

 

(pieczęć szkoły)                                                          Miejscowość, data

 

 

…........…………………………………………………………

        (imiona i nazwiska rodziców prawnych opiekunów)

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

(PISMO ZAPRASZAJĄCE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW

NA SPOTKANIE ZESPOŁU)

 

Podstawa prawna: §26 ust 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. wsprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,szkołach i placówkach (DzU nr 228, poz. 1487).

 

Szanowni Państwo,

 

uprzejmie informuję, że w dniu …………................. o godz. …...... w sali nr ….. odbędzie się w szkole spotkanie zespołu nauczycieli i specjalistów, który dokona analizy sytuacji rozwojowej i edukacyjnej Państwa syna/córki oraz ustali zakres pomocy psychologiczno-pedagogicznej, która będzie mu/jej udzielana.

 

Zadaniem zespołu jest planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno –

pedagogicznej Państwa dziecku w szkole.

 

Zapraszam do uczestniczenia w spotkaniu oboje lub jednego z rodziców (prawnych opiekunów).

 

Proszę o potwierdzenie obecności u wychowawcy lub dyrektora szkoły. Jeżeli Państwo nie będą mogli w spotkaniu uczestniczyć, informacja o ustaleniu form pomocy wobec syna/córki zostanie przesłana na piśmie na adres domowy.

 

W sytuacji, kiedy uznacie Państwo, że w spotkaniu zespołu powinny uczestniczyć jeszcze inne osoby (lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista) należy zgłosić dyrektorowi wniosek w tej sprawie.

 

Z poważaniem

 

...............................................................

(podpis i pieczątka dyrektora szkoły)

 

 

Załącznik nr 5

do Procedury udzielania

pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

 

Leszno, dnia ……………………………..

 

 

ZGODA RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW

NA PRZEKAZANIE KARTY INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIA DO SZKOŁY W KTÓREJ UCZEŃ BĘDZIE KONTYNUOWAŁ NAUKĘ.

 

Wyrażam zgodę na przekazanie karty mojego dziecka

 

……………………………………………………

( imię i nazwisko ucznia )

 

do szkoły

 

…………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………

( nazwa szkoły do której zostanie przekazana karta )

 

 

 

 

 

 

…………………………………

       ( podpis rodzica/ opiekuna prawnego)

 

 

 

 

Data przekazania karty:…………………..

 

    

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 3 im.M.Skłodowskiej-Curie w Lesznie
    Plac Metziga 14 , 64-100 Leszno
  • 0655204002

Galeria zdjęć