Nawigacja

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Zapewnijmy dzieciom lepszy start

O PROGRAMIE

 

 

Nasza szkoła przystąpiła do projektu 

"Zapewnijmy dzieciom lepszy start" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Okres realizacji projektu: wrzesień 2011- czerwiec 2013 r.

 

Projekt ma na celu: wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci, tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty oraz osób napotykających na bariery o charakterze środowiskowym, ekonomicznym, geograficznym i zdrowotnym utrudniające lub uniemożliwiające dostęp do usług edukacyjnych oraz wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół, ukierunkowane na rozwój kluczowych kompetencji oraz wzmocnienie zdolności uczniów.

 

Na podstawie przeprowadzonych diagnoz potrzeb uczniów w zakresie indywidualizacji nauczania w projekcie przewidziano do realizacji 7  rodzajów.

Zad. 1  Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji

 

Zad. 2  Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy

 

Zad. 3  Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej

 

Zad. 4  Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy

 

Zad.5  Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych w kierunkach matematyczno-przyrodniczych

 

Zad.6  Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych językowo

 

Zad.7 Zajęcia rozwijające zainteresowania/predyspozycje uczniów uzdolnionych artystycznie (zaj. muzyczno-wokalne/teatralne/plastyczne)oraz ARTETERAPIA

 

 

1. 1. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu. Głównym celem podejmowanych działań edukacyjno- wyrównawczych jest otoczenie opieką uczniów z zaburzeniami funkcji percepcyjno- motorycznych , pamięci oraz lateralizacji i udzielenie im stosownej pomocy , przede wszystkim zaś dbanie o całościowy rozwój ucznia oraz eliminowanie sytuacji stresowych.

W trakcie realizacji projektu formy i metody pracy dostosowane są do aktualnych dyspozycji uczniów uczestniczących w zajęciach, rodzaju, stopnia i rozległości zaburzeń oraz zaawansowanie w czytaniu i pisaniu . W pracy z dziećmi z ryzykiem dyslekcji najbardziej skuteczne okazało się uczenie polisensoryczne , w którym wykorzystane zostały zmysły, które funkcjonują prawidłowo z jednoczesnym wykorzystaniem tych słabych .

Ponadto zajęcia są różnorodne, także w których każdy uczeń mógł odpocząć od typowych obowiązków szkolnych i znaleźć dziedzinę w której „poczuł smak sukcesu”.

Tak więc na zajęciach obok metod tradycyjnych opartych na pracy z tekstem , obrazkiem czy historyjką obrazkową występują elementy kinezjologii edukacyjnej oraz czytanie metodą „ślizgania” . Wykorzystane są też rebusy, krzyżówki i zagadki.

W wyniku realizacji zadań i podejmowanych działań uczniowie biorący udział w zajęciach zdobywają umiejętności w zakresie czytania i pisania takie jak:

-        rozumienie słowa mówionego

-         płynne wyraziste czytanie

-        płynne poprawne pisanie

-        językowe – skuteczne komunikowanie się oraz dążenie do nabywania wartościowych cech charakteru : pracowitości ,odwagi ,odpowiedzialności i systematyczności.

2. Logopedia Terapię poprzedziła  diagnoza logopedyczna oraz obserwacji logopedy. Następnie na podstawie diagnozy opracowano program terapii logopedycznej. Metody pracy, pomoce i środki dydaktyczne wykorzystywane podczas spotkań,  dostosowane zostały do indywidualnych potrzeb ucznia związanych z zaburzoną artykulacją i możliwościami  psychofizycznymi  konkretnego dziecka.

Celem zajęć  logopedycznych jest:

  usuwanie zaburzeń mowy

  wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy

  wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej 

Podczas zajęć uczniowie uczestniczą w następujących ćwiczeniach:

        usprawniających motorykę i kinestezję narządów artykulacyjnych

        ćwiczeniach oddechowych

        rozwijających słuch fonematyczny

        wzbogacają słownictwo bierne i czynne w trakcie wysłuchiwanych wierszy, opowiadań, wierszyków;

        w trakcie gier planszowych i zabaw tematycznych kształtują umiejętność spostrzegania, doskonalili podstawowe umiejętności związane z poznawaniem liczb i cyfr, logicznym myśleniem, analizą i syntezą wzrokową i słuchową;

        kształtują  umiejętność czytania prostych wyrazów i zdań z wykorzystaniem domina sylabowego i wyrazowego,

3. Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne Zajęcia oscylowały wokół tematów dzieciom bliskich i jednocześnie wymagających korekty w pewnych kwestiach np. rodzina, przyjaźń, miłość, czas wolny, własne aspiracje, ulubione zabawy, obraz samego siebie.

Głównym celem zajęć jest terapia dzieci z zaburzeniami zachowania, które to często utrudniały im kontakty społeczne i bywały przyczyną niepowodzeń szkolnych. Uczestnicy sami za pomocą prowokowanych zdarzeń i interakcji działają na siebie korygująco.

Cel główny jak i założone rezultaty projektu  przewijają się cały czas podczas zajęć w trakcie realizacji różnych tematów, m. in. uświadomienia dzieciom wartości wynikających z poznania i zrozumienia własnych stanów emocjonalnych oraz uczuć innych osób, poprawę społecznego i emocjonalnego funkcjonowania dzieci poprzez nawiązanie satysfakcjonujących kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi, uspołecznianie i uwrażliwianie dzieci, rozwijanie zainteresowań, likwidowanie braków edukacyjnych poprzez gry dydaktyczne, rozpoznawanie emocji u siebie i innych. Stałym elementem zajęć jest praca w kole i dzielenie się własnym doświadczeniem, odczuciami.

Jest też dużo zabaw mających na celu pozbycie się napięcia, odreagowanie emocji i poprawienie nastroju w grupie.

 

4.Zajęcia korekcyjne. Dzieci poprzez uczestniczenie w zajęciach poznają swoją i prawidłową sylwetkę ciała. Zostają wyposażone w wiedzę oraz  ćwiczenia, które uczą ich  umiejętności przyjmowania prawidłowej postawy ciała w różnych sytuacjach życia codziennego oraz dbania o swoją sylwetkę. Ćwicząc potrafią bardzo dobrze bawić się. Zajęcia prowadzone są także z podkładem muzyki relaksacyjnej co pozwala na relaks fizyczny i umysłowy. Dzieci umieją doskonale pracować indywidualnie, w parach oraz w grupie. Chętnie pomagają sobie w czasie wykonywania ćwiczeń. Potrafią samodzielnie korygować swoją postawę przed lustrem oraz postawę współćwiczącego.

 

 

5.Celem zajęć rozwijających zainteresowania uczniów uzdolnionych  w kierunkach matematyczno – przyrodniczych jest wszechstronny rozwój zdolności poznawczych uczniów, rozwijanie umiejętności myślenia, rozumowania, dokładności i samodzielności.  Podczas zajęć dzieci wdrażane są do współdziałania w zespole. Stworzono im sytuacje i możliwości samorealizacji  oraz wyposażenia ich w dodatkową wiedzę. Doskonalono ciekawość i dociekliwość, prowokowano i zachęcano uczniów do stawiania pytań. Uczono metody dochodzenia do rozwiązania problemów i zachęcano do dalszego badania. Uczeń umiejętnie naprowadzany przez nauczyciela sam odkrywa rozwiązanie.

Poprzez dobór gier, konkursów i zadań otwartych przekazuje się dzieciom wiedzę  i utrwala ją. Na zajęciach dzieci rozwiązują zadania z geometrii, kombinatoryki, logiki, arytmetyki, przyrody i ekologii. Przygotowywano ich , również do konkursu KANGUREK 2012.

Podczas pracy stworzona jest atmosfera swobody, efektywności , poszukiwań  i dociekań, współpracy, wytrwałości i twórczego myślenia.

 

6. Zajęcia z języka angielskiego Podczas zajęć głównie wykorzystywane są elementy metody TPR (Total Physical Response), dla której kluczowe jest rozumienie języka i wykonywanie poleceń. Uczniowie nabywają nowych kompetencji językowych poprzez ruch, zabawę, naukę piosenek, wierszyków i rymowanek.         

Podczas zajęć są używane karty pracy, w których uczniowie na bieżąco  wykonywali różne zadania. Do nauki języka angielskiego wykorzystane są karty obrazkowe, plakaty, puzzle przedstawiające różne działy tematycznej jak np. rodzinę, owoce, itp. w zależności od przerabianego materiału. Na zajęciach są używane także prawdziwe przedmioty, jak zabawki czy owoce, aby uczniowie łatwiej zapamiętywali omawiane słownictwo. W zajęcia zostało także wplecione użycie środków multimedialnych, takich jak Internet (gł. portal Youtube, który stanowił bogate źródło piosenek, wierszyków, rymowanek i krótkich historyjek).

W zajęciach uczestniczy także pacynka, dzięki której dzieci śmielej wypowiadają się w języku angielskim.

W trakcie pracy uczniowie również na bieżąco mogą sprawdzać swoje postępy w nauce, rozwiązując zadania z testów o różnym poziomie trudności  dotyczące tematyki realizowanych zajęć.

W wyniku realizacji działań uczniowie nabywają następujące umiejętności:

·               współpracy w grupie

·               analizy swoich mocnych i słabych stron

·               samodzielnego uczenia się

·               umiejętności samodzielnego poszukiwania i zdobywania wiedzy

·               swobodnego posługiwania się językiem angielskim

 

 

7. Zajęcia muzyczne

Muzyka ma bardzo duży wpływ na prawidłowy rozwój człowieka, pomaga mu w trudnościach dnia codziennego. Udział w zajęciach pozwala uczniowi uzdolnionemu muzycznie i nie tylko na rozwijanie swoich zainteresowań do śpiewu, wspólnego muzykowania oraz kulturalnego spędzania czasu wolnego.

Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach, wykazują duże zaangażowanie. Repertuar dobierany jest zgodnie z zainteresowaniami dzieci, oraz możliwościami muzycznymi, piosenki dostosowane są do możliwości głosowych dzieci .Każda próba zaczyna się ćwiczeniami emisyjnymi, dzięki czemu słychać już poprawę w jakości śpiewu. Na każdych zajęciach wspólnie tańczą co pozwala rozwinąć zdolności muzyczno-ruchowe i poznawanie kroków tańca. Zaczynają rozwijać się wspólne zainteresowania muzyczne, zajęcia i wspólnie spędzony czas dostarczają tematów rozmów o muzyce, piosenkach, kulturze, dzieci rozmawiają o swoich głosach, ćwiczeniach. Uczą się szacunku do siebie, do muzyki, uczą się pracy w grupie.

Zajęcia  plastyczne.

Ćwiczenia plastyczne rozwijają zasób doświadczeń dzieci z zakresu wiedzy o sztuce, świadomego użycia środków plastycznych. Podstawowa forma pracy ucznia na zajęciach jest celowa działalność plastyczna. Podczas zajęć dzieci stosują różne techniki plastyczne: malowanie, rysowanie, wydrapywanie, odbijanie, wycinanie, ozdabianie, wydzieranie, techniki łączone. Zajęcia uczą również współżyć w zespole, szacunku do własnej i cudzej pracy, wspierania kolegów w razie niepowodzeń. Dzieci chętnie wypowiadają się na temat tego co i jak wykonują, udzielają sobie wskazówek. Po wykonanej pracy cieszą się z efektów swojej pracy, a także z wystawy prac, które wzbudzają zainteresowanie rówieśników, nauczycieli i rodziców.

 

Projektem obejmującym zindywidualizowany proces nauczania objętych zostało w roku szkolnym 2011/2012 - 74  dzieci kl. I-III (w tym 39  dziewcząt i  35  chłopców).

W poszczególnych zajęciach specjalistycznych brały udział dzieci u których zdiagnozowano określone problemy lub wykazujące się konkretnymi umiejętnościami lub zainteresowaniami. Zaplanowane zadania są kontynuacją dotychczasowej indywidualnej pracy z uczniem w zakresie specyficznych trudności w uczeniu się lub zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania.

Uczniowie przystępują każdorazowo do Projektu poprzez podpisanie przez jego przedstawiciela ustawowego (rodzica) deklaracji uczestnictwa wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Każdy uczeń będzie uczestniczył w co najmniej 30 godzinach zajęć, do których zostanie zakwalifikowany. Udział w projekcie dla szkół i dzieci jest całkowicie bezpłatny.

Poprzez realizację projektu będą możliwe do osiągnięcia następujące cele i rezultaty:

 • Szkoła otrzyma w ramach projektu nowoczesne materiały i pomoce dydaktyczne które, stworzą warunki umożliwiające indywidualną pracę z uczniem
 • Rodzice - otrzymają wsparcie wychowawcze w zakresie zagospodarowania czasu wolnego dla swoich dzieci,
 • uczniom zapewniona zostanie oferta zajęć dodatkowych uwzględniających zdiagnozowane potrzeby dziecka (w tym zmniejszenie trudności w uczeniu się uczniów, uczestniczących w projekcie) 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 3 w Lesznie
  Plac Metziga 14 , 64-100 Leszno
  Plac Komeńskiego 1, 64-100 Leszno
 • 65 520 40 02 (Pl. Metziga)
  65 529 65 77 (Pl. Komeńskiego)

Galeria zdjęć